Havelle / Long-tailed Duck (Clangula hyemalis)

Havelle

Havellen hekker i Norge hovedsakelig i Troms og Finnmark, men finnes i høyfjellsvann også i Sør-Norge. Den overvintrer langs kysten og i fjorder. Trekkrutene til arten er ikke så godt kjent, så vi veit ikke hvor de havellene som overvintrer langs Jær-kysten egentlig kommer fra. Arten er i tilbakegang og regnes som sårbar i Norge. Den norske hekkebestanden antas å være mellom 5-10.000 par, men et betydelig høyere antall kan overvintre langs norskekysten.

Havelle